طرح های جامع و تفصیلی
ردیف

موضوع قرارداد

تاريخ قرارداد

نام كارفرما

1

طرح جامع و تفصیلی شهر بروجن

1362

سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

2

طرح جامع و تفصیلی شهر شهرضا

1362

سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

3

طرح جامع شهر شهرکرد

1365

سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

4

طرح جامع شهر زاهدان

1365

سازمان مسکن و شهرسازی استان  سیستان وبلوچستان

5

طرح جامع و تفصیلی شهر زابل

1365

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان

6

طرح جامع شهر چابهار

1365

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان

7

طرح جامع و تفصیلی شهر کنارک

1370

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان

8

طرح جامع شهر نجف آباد،طرح جامع شهر خمینی شهر،
طرح جامع شهر زرین شهر، طرح جامع شهر گلپایگان،
طرح جامع شهر سده لنجان،طرح جامع شهر ورنامخواست،
طرح جامع شهر چمگردان

1371

سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

9

طرح تفصیلی شهر نجف آباد

1371

سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

10

طرح تفصیلی  خمینی شهر

1376

سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

11

طرح جامع دانشگاه شیخ بهایی

1377

دانشگاه شیخ بهایی

12

بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 14 تهران

1380

شهرداری تهران

13

بازنگری طرح تفصیلی مناطق 7 و 8 اصفهان

1380

شهرداری اصفهان

14

طرح جامع و تفصیلی شهرکرد

1380

سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

15

طرح جامع شهرک  علمی و تحقیقاتی اصفهان (مشترک با پیرراز)

1380

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

16

بازنگری طرح جامع و تفصیلی زاهدان 

 1381

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان 

17

 بازنگری طرح جامع و تفصیلی چابهار

1382 

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان

18

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه 14 تهران 

 1382

شهرداری تهران 

19

مشاور هماهنگ کننده بازنگری  طرح تفصیلی شهر شیراز 

 1384
1387
1388
1389
1390
1391

شهرداری شیراز 

20

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی شهر مرودشت 

 1384

سازمان مسکن و شهرسازی استان  فارس 

21

طرح جامع شهرهای دیزیچه ، کرکوند ، طالخونچه  و زیباشهر 

1386 

سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان 

22

الگوی توسعه و طرحهای تفصیلی روستاهای واقع در مناطق 7 و 12 شهر اصفهان 

1386 

شهرداری اصفهان 

23

طرح جامع چلگرد 

1386 

سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری 

24

 طرح جامع هفشجان

1386 

سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

25

 طرح تفصیلی شهر اردکان

1387 

شهرداری اردکان 

26

امکان سنجی اراضی غرب  شهر زاهدان  در محدوده آبخوان 

 1388

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان 

27

طرح تفصیلی بافت خالی 270 هکتار از اراضی غرب شهر زاهدان 

 1389

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان 

28

طرح جامع و تفصیلی شهر ایج 

 1389

سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس  

29

طرح جامع و تفصیلی شهر  رونیز

 1389

سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس  

30

طرح جامع و تفصیلی شهرنافچ  

1390 

سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری 

31

طرح جامع و تفصیلی شهر سودجان

 1390

سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری 

32

طرح تفصیلی شهر چلگرد 

1390 

سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

33

طرح تفصیلی شهر هفشجان

 1390

سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

34

 طرح جامع و حوزه نفوذ شهر قشم

1390 

سازمان منطقه آزاد قشم 

35

طرح جامع کلان شهر اراک  

 1391

اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی 

36

طرح جامع شهر داراب 

1391 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

37

 طرح توسعه و عمران (جامع) و حوزه نفوذ شهر اهر

1391 

اداره کل راه و شهرسازی استان  آذربایجان  شرقی 

38

طرح تفصیلی  شهر قشم 

1391 

سازمان منطقه آزاد قشم

39

ارائه خدمات مشاور فنی در زمینه امور توسعه و عمران شهر قشم 

1391 

سازمان منطقه آزاد قشم  نام:  
نام خانوادگی :  
آدرس ایمیل:  نمایش داده نمی شود.  
نظر شما :